લગભગ બે વર્ષ પહેલાની વાત છે, હું મારા કોઈ મિત્રની ઓફિસે એમને મળવા ગયો હતો. એમણે મને એમની કેબીનમાં તો તરતજ બોલાવી લીધો પણ