ટ્વીટર ફરીથી વિવાદમાં છે. જો કે ટ્વીટર અને વિવાદ વચ્ચેનો સંબધ ખૂબ જૂનો છે, પરંતુ આ વખતના વિવાદમાં ટ્વીટરને ખરેખર નીચાજોણું થયું છે કારણકે