…રાજા રાવણનું પણ ટક્યું ન હતું.” આવું મારા દાદી ઘણીવાર કહેતા જયારે અમારા સગાંઓમાંથી કોઈ કારણવગરનું અભિમાન કરીને પોતાની જાતને ચડીયાતી જાહેર કરવાની કોશિશ